Szkolne Koło Wolontariatu

 
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
 
1. Postanowienia ogólne
a) Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
b) Szkolne Koło Wolontariatu jest formą pomocy osobom potrzebującym wsparcia i opieki przede wszystkim uczniom naszej szkoły.
c) Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
d) Koło działa na terenie naszej szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
e) Opiekę nad Kołem Wolontariatu sprawuje nauczyciel–
koordynator.
 
2. Członkowie
a) Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń wyrażający chęć pomocy potrzebującym.
b) Wolontariusz wykonuje wszelkie zadania dobrowolnie, za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów.
c) Wolontariusz ma prawo do:
– zgłaszania własnych inicjatyw oraz pomysłów dotyczących działań Koła,
– wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
– promocji idei wolontariatu w szkole i w swoim otoczeniu.
d) Wolontariusz ma obowiązek:
– systematycznego uczestniczenia w spotkaniach Koła,
– aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
– wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.
 
3. Zadania koordynatora
a) Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów-wolontariuszy.
b) Ustalenieterminów spotkań wolontariuszy.
c) Reprezentowanie wolontariuszy.
d) Przyjmowanie i odwoływanie wolontariuszy.
e) Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
f) Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
 
4. Cele i sposoby działania
a) Celem Koła jest rozwijanie wśród dzieci szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
b) Celem jest również włączenie uczniów do działalności na rzecz potrzebujących.
c) Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
d) Do form działania Koła można zaliczyć:
– pomoc przy organizacji imprez szkolnych,
– pomoc nauczycielom podczas przerw,
– zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt,
– zbiórkę Kart Bożonarodzeniowych dla osób samotnych i chorych,
– kiermasz świąteczny
– sprzedaż wypieków,
– organizację szkolnych konkursów,
– czytanie książek młodszym uczniom,
– udział w akcjach charytatywnych.
 
5. Nagradzanie wolontariuszy
a) Pochwała na forum szkoły.
b) Pochwała Dyrektora Szkoły.
c) Nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego.
 
6. Postanowienia końcowe
a) Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
b) Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
c) Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
d) Samorząd Uczniowski aktywnie współpracuje z Kołem.
 
                                                                                                                             Nauczyciel-koordynator: Monika Sokołowska
 
Plik do pobrania – regulamin, zgoda dla rodzica, Karta Aktywności Wolontariusza