Obiady 2023/2024

 

REGULAMIN WYDAWANIA OBIADÓW

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Obiady wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w godzinach od 11.30 , zgodnie z ustalonym harmonogramem, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Postanowienia Regulaminu umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

§ 2.

Normy żywieniowe i diety

 1. Szkoła zapewnia obiady zgodnie z przepisami prawa normującymi żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (tzw. obiad klasyczny). Posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu są przygotowywane i przywożone ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

 2. Szkoła ma możliwość przygotowania obiadu dla dzieci według ich indywidualnej diety w przypadku:

 1. diety bezglutenowej;

 2. diety bezmlecznej.

 1. Warunkiem przygotowywania obiadu zgodnie z dietami wskazanymi w pkt. 2 jest dostarczenie zalecenia lekarza.

§ 3.

Wnoszenie opłat za obiady

 1. Opłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na wskazany na piśmie lub na stronie internetowej szkoły numer konta bankowego.

 2. Wpłaty za obiady należy dokonywać najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

 3. Deklarację korzystania z obiadów na kolejny rok szkolny rodzice/prawni opiekunowie składają 1-go września danego roku szkolnego (według wzoru-załącznik nr 2).

 4. Brak wpłaty za obiady do 5-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy będzie skutkował wstrzymaniem wydawania obiadów, aż do chwili uregulowania należności za dany miesiąc z zastrzeżeniem ust. 6.

 5. O fakcie wstrzymania obiadów rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

 6. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych np. trudną sytuacją finansową, prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły.

 7. W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie u sekretarza szkoły.

 8. Z dniem 05.09.2023r.

a) cena jednego obiadu wynosi 8,00 zł,

b) dieta bezglutenowa – 10,00 zł

c) dieta bezmleczna – 10,00 zł.

W przypadku posiadacza Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 6,40 zł.

 1. W dniach, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne obiady nie będą wydawane.

§ 4.

Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. W przypadku nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia, w którym nieobecność została zgłoszona.

 2. W przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych, itp. o nieobecności uczniów powiadamiają intendenta, organizatorzy imprezy. Najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną imprezą należy przedłożyć sekretarzowi, imienną listę uczestników imprezy potwierdzoną przez organizatora.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie winni odwołać obiady u sekretarza telefonicznie do godziny 12:00 lub na adres: sekretarz@spu.ozarow-mazowiecki.pl w dniu poprzedzającym dzień wydania obiadu.

 4. Powstała nadpłata za zgłoszenie nieobecności zwrócona jest za obiady w następnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 6.

 5. Zwroty dokonywane będą na konto podane przez rodziców/prawnych opiekunów
  w Deklaracji korzystania z obiadów w danym roku szkolnym (załącznik nr 1).

 6. W przypadku niezgłoszonej nieobecności na obiedzie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

Załącznik nr 1