ZARZĄDZENIE NR B.0050.16.2023

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 20 stycznia 2023 roku

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z art. 154 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.)

zarządzam co następuje:

 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024:

 1. zgłoszenie o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci z obwodu danej szkoły –
  od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 r.;

 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) –
  od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r.;

 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 19 kwietnia 2023 r.;

 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 25 kwietnia 2023 r.;

 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 26 kwietnia 2023 r.

 1. W przypadku pozostających miejsc wolnych w szkołach po postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
  w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024:

 1. przekazanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 18 maja 2023 r.;

 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
  (Dz.
  U. z 2021 r. poz. 1082) – od dnia 19 maja 2023 r. do dnia 26 maja 2023 r.;

 1. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –
  dnia 29 maja 2023 r.

 2. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r.;

 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 5 czerwca 2023 r.

 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki w Ożarowie Mazowieckim i dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.