Regulamin akcji “Lato w mieście 2022”

w Szkole Podstawowej w Umiastowie

 1. W akcji ,,Lato w mieście 2022” organizowanej przez Szkołę Podstawową w Umiastowie, mogą brać udział wyłącznie uczniowie tej szkoły. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Akcja ,,Lato w mieście 2022” odbywa się w okresie 27.06.2022 – 08.07.2022 r.,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

 3. Dziecko musi być przyprowadzone do placówki najwcześniej o godz. 8.00. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny 16.00.

 4. Podczas akcji ,,Lato w mieście 2022” dzieci nie są objęte opieką świetlicy szkolnej.

 5. Koszt akcji ,,Lato w mieście 2022” zależy od wybranego wariantu
  i wynosi odpowiednio:

 • za wybrany tydzień 250,00 zł za program akcji + obiad 30 zł lub 24 zł w przypadku posiadania aktywnej Karty Dużej Rodziny – razem 280 zł lub 274 zł w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny;

 • za dwa tygodnie 500,00 zł za program akcji + obiad 60 zł lub 48 zł w przypadku posiadania aktywnej Karty Dużej Rodziny – razem 560 zł lub 548 zł w przypadku posiadania aktywnej Karty Dużej Rodziny.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są do zapoznania się z:

 • planem i szczegółowym programem akcji,

 • godzinami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych punktów programu,

 • listami grup – wszelkie zamiany będą możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy nie naruszy to praw innych dzieci lub nie spowoduje zmiany grup i opiekunów.

 1. Dziecko, które spóźni się na zaplanowaną tego dnia wycieczkę, zostanie przypisane do innej grupy, a w przypadku wyjazdu wszystkich uczestników, pozostanie pod opieką kierownika akcji lub pracowników obsługi, bez możliwości zwrotu pieniędzy.

 2. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć przygotowanego przez organizatorów oraz na udział dziecka w wycieczkach.

 3. Warunkiem zapisu dziecka na akcję ,,Lato w mieście 2022” jest:

 • dostarczenie do sekretariatu do dnia 6 czerwca 2022 r. wypełnionej i podpisanej przez oboje/jednego (w zależności od sytuacji rodzinnej lub prawnej dziecka)
  z rodziców lub opiekunów prawnych:

  • Karty Uczestnika

  • Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku

 • uiszczenie opłaty za program akcji oraz wyżywienie (jeśli dziecko będzie z niego korzystało) na wyodrębniony rachunek bankowy szkoły nr 86 1020 1042 0000 8702 0396 9581

W tytule przelewu należy wpisać:

Udział (imię i nazwisko dziecka, klasa oraz termin udziału) w akcji Lato w mieście 2022 w kwocie ….. zł oraz wyżywienie w kwocie….. zł

 • dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzenia wpłaty/przelewu najpóźniej do dnia 6 czerwca 2022 r.

 1. W przypadku niedostarczenia dowodu wpłaty do szkoły do dnia 6 czerwca 2022 r., dziecko zostanie skreślone z listy uczestników akcji.

 2. W przypadku braku miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa.

 3. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w akcji do dnia 15 czerwca 2022 r., wszystkie wpłaty dokonane przez rodziców podlegają zwrotowi.

 4. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w akcji po dniu 15 czerwca 2022 r., zwracane są tylko wpłaty za wyżywienie dziecka.

 5. Po rozpoczęciu akcji, w przypadku rezygnacji dziecka, żadne zwroty wpłat za akcję ,,Lato w mieście 2022” nie będą dokonywane.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego, ze względu na wskazania lekarskie, są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu.

 7. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystany przez dziecko obiad.
  W przypadku nieobecności dziecka, obiad można odebrać osobiście,
  w przeciwnym wypadku obiad przepada. Obiady będą wydawane w godz. 12.00-14.00.

 8. Wszystkie zajęcia prowadzone w placówce  w ramach programu są płatne.

 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój odpowiedni do pogody.

 10. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie stać się powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.

 11. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

 12. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych (obiektywnych).

 13. Podczas pobytu w placówce w ramach akcji ,,Lato w mieście 2022” dzieci mają zakaz używania telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego typu: tablet, konsola do gier, smartwatch oraz inne urządzenia multimedialne.

 14. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, przynoszony przez dzieci: telefony, urządzenia przenośne do gier, multimedia itp.

 15. Dzieci mają obowiązek zmiany obuwia na terenie szkoły. Obowiązkiem rodzica jest zaopatrzenie dziecka w takie obuwie i dopilnowanie jego przynoszenia.

 16. W przypadkach nie ujętych w regulaminie należy kontaktować się z kierownikiem akcji.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta uczestnika

Karta kwalifikacyjna