Wnioski do pobrania:

SZKOŁA MACIERZYSTA

INNA PLACÓWKA

 

 

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w lipcu i sierpniu 2022 r.

 

Nazwa przedszkola/szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi

Adres placówki

Termin dyżuru

Przedszkole Publiczne nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim

Ożarów Mazowiecki,

ul. Ożarowska 34;

ul. Mickiewicza 51

1-25.08

Przedszkole Publiczne nr 2 „Magiczny Ogród”
w Ożarowie Mazowieckim

Ożarów Mazowiecki,

ul. Poznańska 135

1-31.07

Przedszkole Publiczne w Broniszach

Bronisze,

ul. Kwiatowa 13

1-25.08

Przedszkole Publiczne w Józefowie

Józefów,

ul. Kasztanowa 12

1-31.07

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

Ożarów Mazowiecki,

ul. Szkolna 3

1-25.08

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

Ożarów Mazowiecki,

ul. Lipowa 11

1-31.07

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach

Duchnice,

ul. Duchnicka 25

1-25.08

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Umiastowie

Umiastów,

ul. Umiastowska 74

1-31.07

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej

im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Płochocin,

ul. Lipowa 3

1-31.07

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Święcice,

ul. Poznańska 541

1-31.07

 

 

 

 

 

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki

 1. Zasady ogólne

§1

 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

 2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący na wnioski dyrektorów przedszkoli i szkół oraz rad rodziców.

§2

Dyrektorzy placówek podają do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych wykaz dyżurujących przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, zasady zgłaszania dziecka na dyżur wakacyjny oraz terminy składania wniosków.

§3

 1. Z dyżurów wakacyjnych mogą korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

 2. Do opieki w miesiącach wakacyjnych pierwszeństwo mają dzieci, których obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko, i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

 3. Dziecko może korzystać z opieki dyżurujących placówek w miesiącach lipiec i sierpień 2022 r. W tym celu rodzic/opiekun prawny składa dwa wnioski:

 1. do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza – dotyczy opieki w czasie, kiedy macierzysta placówka pełni wakacyjny dyżur (załącznik nr 3a),

 2. do Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki – dotyczy opieki w czasie, kiedy macierzysta placówka nie pracuje (załącznik nr 3b).

 1. Wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w placówce, do której uczęszcza dziecko oraz na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

 2. Wypełniony wniosek należy złożyć:

 1. w sekretariacie przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza – dotyczy dyżuru wakacyjnego w placówce macierzystej,

 2. w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki – dotyczy dyżuru wakacyjnego
  w placówce innej niż macierzysta.

 1. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w terminie od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r. Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie
  w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym i jest uzależnione od decyzji dyrektora placówki.

 2. Podanie informacji o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny nastąpi 23 maja 2022 r. do godz. 15.00 zgodnie z §4 ust. 1.

 3. Rodzic/opiekun prawny pisemnie potwierdza uczęszczanie dziecka na dyżur wakacyjny
  w terminie 3 dni od podania informacji o zakwalifikowaniu dziecka, tj. w terminie do 26 maja 2022 r., godz. 15.00:

 1. w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza – dotyczy opieki w czasie, kiedy macierzysta placówka pełni wakacyjny dyżur,

 2. w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki – dotyczy opieki w czasie, kiedy macierzysta placówka nie pracuje.

 1. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

 2. Czas pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w czasie dyżuru wakacyjnego ustala się w godzinach 7.00 – 17.00. W okresie wakacyjnym placówki dyżurujące zapewniają dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 3. We wszystkich dyżurujących placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

§4.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zostaną poinformowani w formie elektronicznej
  o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie również dostępna:

 1. w przypadku wniosków złożonych do macierzystej placówki –
  w sekretariacie  przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza,

 2. w przypadku wniosków złożonych w sprawie dyżuru wakacyjnego, gdy macierzysta placówka nie pracuje – w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

 1. W przypadku braku miejsc w dyżurującej placówce, której dotyczył wniosek, dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki wskaże miejsce w innej placówce, w której dziecko będzie mogło skorzystać z opieki w czasie dyżuru wakacyjnego.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu powyżej 5 godzin oraz za wyżywienie w terminie od 30 maja do 3 czerwca 2022 r. na rachunek wskazany przez dyrektora placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 4. Opłata za pobyt nie dotyczy dzieci 6-letnich objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

 5. Rezygnację z dyżuru wakacyjnego należy zgłosić pisemnie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem dyżuru, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty. Wyjątkiem jest choroba dziecka poświadczona przez lekarza.

 6. Za każdy dzień nieobecności dziecka w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole rodzice/opiekunowie prawni otrzymują zwrot za pobyt i wyżywienie w terminie do 30 dni od zakończenia przez dziecko korzystania z opieki w dyżurującej placówce.

 7. Warunkiem otrzymania zwrotu za pobyt i wyżywienie dziecka w dyżurującej placówce jest uprzednie zgłoszenie nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, w którym dziecko nie będzie obecne.

 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują zapisy określone
  w statucie dyżurującej placówki i przepisy szczególne.