DIAGNOZA PROBLEMÓW

  CZYNNIKI RYZYKA  CZYNNIKI CHRONIĄCE
a/ związane z sytuacją rodzinną dziecka – niewłaściwe postawy rodzicielskie (brak jasnych reguł postępowania, brak rygorów lub surowa dyscyplina i niekonsekwencje, stosowanie kar cielesnych, brak wiary w możliwości dziecka, brak wsparcia ze strony rodziców),- brak zrozumienia dla problemów dziecka,- konflikty w rodzinie,- niski status materialny,- negatywny wzór postępowania rodziców. – postawa akceptacji i miłości,- atmosfera życzliwości, poszanowania i zrozumienia,- uznawane przez członków rodziny normy i zasady,- stawianie wymagań adekwatnych do możliwości dziecka,- konsekwencje w działaniach wychowawczych,- negatywna postawa rodziców wobec zachowań ryzykownych (palenia papierosów),- wspomaganie rozwoju dziecka
b/ związane z sytuacją szkolną dziecka – trudności w nauce (nawarstwiające się),- niska motywacja i brak zainteresowania nauką,- specyficzne trudności w nauce spowodowane deficytami rozwojowymi,- niewystarczająca pomoc w nauce,- poczucie bezradności wobec problemów związanych z nauką. – osiąganie wyników w nauce zgodnych z możliwościami dziecka,- sukcesy szkolne (docenianie przez szkołę wszelkich osiągnięć ucznia),- stwarzanie okazji do działań w różnych obszarach aktywności uczniów,- zainteresowania nauką szkolną, aktywność poznawcza uczniów,- wspierające i motywujące ocenianie osiągnięć dziecka,- bazowanie w działaniach na mocnych stronach ucznia,- indywidualizacja działań edukacyjnych,- poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią,- dobre relacje między uczniami w klasie,- obowiązujące w szkole normy zachowania,- osobisty przykład nauczycieli,- określony system reagowania na przypadki zachowań ryzykownych wśród uczniów (m.in. agresja, palenie papierosów, lekceważenie zasad bezpieczeństwa).
c/ związane z grupą rówieśniczą – brak umiejętności współżycia społecznego,- brak integracji z zespołem klasowym,- nieakceptowane społecznie sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych,- negatywna presja grupy rówieśniczej (zachęcanie do podejmowania zachowań ryzykownych. – umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami,- świadomość zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych,- umiejętność odpierania presji grupy (podejmowanie zachowań asertywnych),- dobra pozycja w grupie.
d/ czynniki osobowościowe dziecka – problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania,- niskie poczucie własnej wartości,- brak umiejętności radzenia sobie z problemami,- nieznajomość zasad współżycia społecznego. – właściwa samoocena, poczucie własnej wartości, akceptacji siebie,- przyjazne nastawienie do ludzi i świata,- przyswojone normy zachowań akceptowanych społecznie,- umiejętność reagowania na sytuacje problemowe,- preferowanie zdrowego stylu życia,- realizowanie własnych zainteresowań,- umiejętność komunikowania się z rówieśnikami.

 

Wstecz