Obiady 2021/2022 – dostępne od 6 września

 

REGULAMIN WYDAWANIA OBIADÓW

w Szkole Podstawowej w Umiastowie

I. Postanowienia ogólne

1. Obiady wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w godz.11.40 -12.00 lub w innym czasie wynikającym z organizacji szkoły.

2. Z obiadów korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz ci, których dożywianie finansuje: MOPS, GOPS oraz inni sponsorzy.

3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu sekretarzowi szkoły.

4. Regulamin, aktualny jadłospis i ogłoszenia dotyczące obiadów (w tym wysokość opłat) umieszczone są na tablicy informacyjnej przy szatni szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

II. Odpłatność za obiady

1. Szkoła zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu, które są przygotowane i przywożone ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

2. Cena jednego obiadu (II danie) dla uczniów wynosi 4,50 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku .

3. W przypadku posiadacza Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 3,60 zł.

4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze obiadów z miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest na konto obiadowe Szkoły Podstawowej w Umiastowie nr 81 1020 1042 0000 8902 0396 9573 do dnia 10-go każdego miesiąca w pełnej kwocie.

6. W dniach, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne obiady nie będą wydawane.

III. Zwroty za obiady

1. Zwrot za zapłacone obiady może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej. Zwroty będą dokonywane na konto podane przez rodziców/prawnych opiekunów.

2. Nieobecność musi być zgłoszona telefonicznie w sekretariacie w szkoły najpóźniej do godz. 11.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie nadpłata może być rozliczona w przyszłym miesiącu z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka. Niezgłoszonej w określonym terminie nieobecności na posiłku nie można odliczyć.

4. W szczególnych przypadkach, rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia.

5. Rezygnację z obiadów zgłaszamy do sekretarza szkoły przed rozpoczęciem nowego miesiąca, w przeciwnym przypadku obiady będą naliczane.

6. Wycieczki klasowe zgłaszają wychowawcy z 2-3 dniowym wyprzedzeniem do sekretarza szkoły w celu odliczenia opłat za niewykorzystane obiady.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2021r. i obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022.