Program profilaktyczno-wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej w Umiastowie

Rok szkolny 2022/2023

Zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.09.2022 r

Zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 28.09.2022 r.

 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Z 2017 R. POZ.1657)

 • Rozporządzenie Men z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1652)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1651)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

 • Statut szkoły

 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.)

 • Ustawę z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 1. WSTĘP

Program Wychowawczo – Profilaktyczny powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które wypracowano na podstawie wieloletniej tradycji i doświadczenia długoletnich pracowników pedagogicznych, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Umiastowie opisuje:

 • istotę działań wychowawczych i profilaktycznych,

 • zadania poszczególnych członków społeczności szkolnej – uczniów, rodziców oraz nauczycieli,

 • wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawo wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice, a szkoła pełni funkcję doradczą i wspierającą.

Nauczyciele podejmują działania na rzecz:

 • przeciwdziałania pojawianiu się zachowań ryzykownych u dzieci,

 • nieprawidłowych postaw i nawyków,

 • kształtują postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

W naszej szkole profilaktyka jest rozumiana jako działania chroniące ucznia przed zagrożeniem i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Działania profilaktyczne podejmują nauczyciele we współpracy z rodzicami. Szkoła promuje zdrowie, otwartość i aktywność. Jest to możliwe, kiedy nauczyciele przy wsparciu rodziców starają się realizować wartości.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie.

Nauczyciele korzystają z nowoczesnych technologii informatycznych i kształtują wśród uczniów umiejętności korzystania z nich. Szkoła gwarantuje pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną uczniom.

Współpraca nauczycieli z rodzicami dokonuje się poprzez angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy oraz wspólne analizowanie sukcesów i niepowodzeń dziecka.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym.

 1. MISJA I WIZJA SZKOŁY

Szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości z poszanowaniem innych wyznań uznających powszechnie przyjęte zasady etyczno-moralne. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą. Szkoła ma za zadanie chronić uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, promować zdrowie, otwartość i aktywność. Jest to możliwe, kiedy nauczyciele przy wsparciu rodziców starają realizować potrzeby rozwojowe uczniów, wyrabiać w nich poczucie własnej wartości i pomagają im stworzyć właściwą hierarchię wartości. Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka, jak również skupianie się na osłabianiu czynników wywołujących zachowania ryzykowne i wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed zagrożeniami.

W działaniach profilaktyczno-wychowawczych zmierzać będziemy do osiągnięcia następujących celów:

 • do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,

 • do ukształtowania jego postawy społecznej i obywatelskiej w duchu poszanowania dla wartości uniwersalnych i narodowych oraz tradycji lokalnych,

 • do rozpoznania środowiska uczniów (rodzinnego i szkolnego),

 • dostarczenia (odpowiednio do potrzeb i wieku rozwojowego uczniów) rzetelnej wiedzy o zagrożeniach,

 • kształcenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 • kształtowania właściwej postawy ucznia (kultura osobista na co dzień),

 • przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród uczniów poprzez zdobywanie podstawowych umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej,

 • poznawania i przestrzeganie norm społecznych,

 • budowanie prozdrowotnych postaw (promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz wartościowych sposobów spędzania czasu wolnego),

 • budowanie postaw wzajemnej życzliwości i zaufania,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie uczniom możliwości pozytywnego zaistnienia w życiu klasy, szkoły i środowiska,

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

 • przygotowanie uczniów kończących pierwszy etap edukacji do przejścia w kolejny.
 1. WIZERUNEK UCZNIA NASZEJ SZKOŁY

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by uczeń był:

 1. Samodzielny i samorządny
 • samodzielnie porusza się w obrębie własnego środowiska,

 • stara się być dobrym kolegą, umie nawiązywać z nimi więzi,

 • liczy się z potrzebami i korzyściami grupy rówieśniczej,

 • umie rozwiązywać konflikty bez agresji, a także potrafi radzić sobie z porażkami i niepowodzeniami,

 • rozważa ewentualne uwagi i sugestie dotyczące popełnianych przez siebie błędów,

 • posiada swój własny punkt widzenia i potrafi go bronić.

 1. Tolerancyjny
 • szanuje odrębność innych i stara się być życzliwy,

 • rozumie, że każdy człowiek jest indywidualnością i ma prawo do życia i rozwoju pośród nas.

 1. Troskliwy i życzliwy

 • przejawia troskę o innych,

 • śpieszy im z pomocą w razie potrzeby,

 • stara się nie sprawiać innym przykrości,

 • umie opanowywać negatywne emocje,

 • jest przyjaźnie nastawiony do środowiska przyrodniczego, o które stara się dbać i które chroni,

 • dostrzega problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu.

 1. Aktywny i ciekawy świata

 • chętnie obserwuje najbliższe otoczenie, analizuje, wnioskuje,

 • rozbudzona potrzeba wiedzy zmusza go do szukania odpowiedzi na stawiane pytania,

 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy,

 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.

 1. Odpowiedzialny

 • jest świadomy, że samodzielne podejmowanie decyzji wiąże się z możliwością ponoszenia konsekwencji swoich działań,

 • przewiduje skutki swych czynów.

 1. DIAGNOZA PROCESU WYCHOWAWCZEGO

Diagnoza potrzeb została opracowana przy użyciu następujących metod diagnostycznych:

 • obserwacji,

 • wywiadu z nauczycielami, rodzicami i dziećmi,

 • analiz przypadków,

 • ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego.

ZAGROŻENIA

CZYNNIKI RYZYKA

CZYNNIKI CHRONIĄCE

Związane

z sytuacją rodzinną dziecka

– niewłaściwe postawy rodzicielskie (brak jasnych reguł postępowania, brak rygorów lub surowa dyscyplina i niekonsekwencje, stosowanie kar cielesnych, brak wiary w możliwości dziecka, brak wsparcia ze strony rodziców)

 

– brak zrozumienia dla problemów dziecka

 

– konflikty w rodzinie

 

– niski status materialny

 

– negatywne wzorce postępowania rodziców

– postawa akceptacji i miłości

 

– atmosfera życzliwości, poszanowania i zrozumienia

 

– uznawane przez członków rodziny normy i zasady

 

– stawianie wymagań adekwatnych do możliwości dziecka

 

– konsekwencje w działaniach wychowawczych

 

– negatywna postawa rodziców wobec zachowań ryzykownych (palenia papierosów)

 

– wspomaganie rozwoju dziecka

 

Związane z sytuacją szkolną dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– trudności w nauce (nawarstwiające się)

 

– niska motywacja i brak zainteresowania nauką

– specyficzne trudności w nauce spowodowane deficytami rozwojowymi

 

– niewystarczająca pomoc w nauce

 

– poczucie bezradności wobec problemów związanych z nauką

– niska motywacja do nauki online

– niewystarczające warunki domowe do edukacji w trybie zdalnym, w tym brak sprzętu

– osiąganie wyników w nauce zgodnych z możliwościami dziecka

 

– sukcesy szkolne (docenianie przez szkołę wszelkich osiągnięć ucznia)

 

– stwarzanie okazji do działań w różnych obszarach aktywności uczniów

 

– zainteresowania nauką szkolną, aktywność poznawcza uczniów

 

– wspierające i motywujące ocenianie osiągnięć dziecka

 

– bazowanie w działaniach na mocnych stronach ucznia

 

– indywidualizacja działań edukacyjnych

– poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią

– dobre relacje między uczniami w klasie

– obowiązujące w szkole normy zachowania,

– osobisty przykład nauczycieli

– określony system reagowania na przypadki zachowań ryzykownych wśród uczniów (m.in. agresja, lekceważenie zasad bezpieczeństwa)

 

Związane z grupą rówieśniczą

 

 

 

 

 

– brak umiejętności współżycia społecznego

 

– brak integracji z zespołem klasowym

 

– nieakceptowane społecznie sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

 

– negatywna presja grupy rówieśniczej (zachęcanie do podejmowania zachowań ryzykownych

– umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami

 

– świadomość zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych

 

– umiejętność odpierania presji grupy (podejmowanie zachowań asertywnych)

 

– dobra pozycja w grupie

Czynniki osobowościowe dziecka

 

– problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania

 

– niskie poczucie własnej wartości

 

– brak umiejętności radzenia sobie z problemami

 

– nieznajomość zasad współżycia społecznego

 

– właściwa samoocena, poczucie własnej wartości, akceptacji siebie

 

– przyjazne nastawienie do ludzi i świata

 

– przyswojone normy zachowań akceptowanych społecznie

 

– umiejętność reagowania na sytuacje problemowe

– preferowanie zdrowego stylu życia

– realizowanie własnych zainteresowań

– umiejętność komunikowania się z rówieśnikami

 

     
Związane z sytuacją epidemiczną – lęk przed kwarantanną i brakiem możliwości przebywania z kolegami i koleżankami

– lęk przed reakcjami otoczenia w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych

– lęk przed zachorowaniem

– edukowanie w zakresie prawidłowej higieny rąk

– korzystanie z informacji ogólnopolskich, faktów naukowych podczas rozmów z dziećmi

– okazywanie empatii i zrozumienia

– wypracowanie strategii radzenia sobie ze stresem

     

Problemy w środowisku szkolnym wynikające z ewaluacji programu z roku 2021/22

 • Problemy emocjonalne dzieci – trudności związane z przeżywaniem porażki, nieśmiałość i lękliwość, trudność w samoregulacji emocji, nadmierny upór, trudność w podporządkowaniu się dorosłym, poczucie braku sensu w podejmowaniu działań.

 • Uzależnienie od mediów – komputera, telefonu, gier.

 • Nadmierne spożywanie słodkich przekąsek i napojów, a w związku z tym nadwaga, otyłość.

 • Wady postawy.

 • Wady wymowy.

 • Lęk związany z sytuacją epidemiczną oraz z wojną na Ukrainie.

Propozycje działań interwencyjnych wynikające z ewaluacji programu z roku 2021/22

 • Stosowanie zindywidualizowanych sposobów pomocy i wsparcia dla uczniów.

 • Rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań ucznia, organizacja czasu, wprowadzenie ograniczeń przez rodziców, kontakt ze specjalistami.

 • Edukacja prozdrowotna – właściwa dieta, ruch, spacery.

 • Rozmowy dotyczące sytuacji epidemicznej oraz bezpieczeństwa.

 • Integracja zespołu klasowego.

 • Przyjęcie uczniów z Ukrainy.

 • Motywowanie ucznia do pracy zdalnej poprzez wzmocnienia pozytywne, informację zwrotną, zadania na miarę możliwości ucznia.

 • Podczas nauczania stacjonarnego przygotowanie uczniów do sprawnego przejścia w tryb nauczania zdalnego.

 1. CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Główne cele działań wychowawczych

 • Tworzenie pozytywnych wzorców wychowania.

 • Wspomaganie Rodziców w pełnieniu wychowawczej roli w rodzinie.

 • Uwrażliwianie na zagrożenia płynące ze środowiska, w którym żyje dziecko.

 • Podniesienie autorytetu szkoły jako instytucji wychowującej i kształtowanie postaw otwartości wobec personelu szkoły.

 • Przygotowanie dziecka do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, lokalnym społeczeństwie, ojczyźnie, Europie i świecie.

 • Uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego, Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.

Główne cele profilaktyczne

 • Kształtowanie zdrowej, odważnej postawy ucznia poznawanie i przestrzeganie norm społecznych.

 • Ochrona dziecka przed negatywnym wpływem mediów.

 • Kształtowanie świadomości prozdrowotnej i proekologicznej.

 • Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny.

 • Kształtowanie troski bezpieczeństwo własne i innych. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 • Pomaganie w wyrównaniu trudności emocjonalnych.

 • Wdrażanie do współpracy jako formy zapobieganiu zachowaniom agresywnym.

 • Pokazywanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych.

 • Wskazywanie na konieczność dbania o własny organizm.

 • Zapobieganie utrwaleniu się istniejących wad wymowy.

 • Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem AA.

 1. SPOSOBY DZIAŁAŃ

 • Diagnozowanie problemów poprzez stałą obserwację dzieci oraz ich rodzin. Konsultacje z fachowcami i monitorowanie efektów podjętych działań.

 • Konsekwentne reagowanie na negatywne i aspołeczne zachowania. Rozmowy z dzieckiem, a gdy wymaga tego sytuacja podejmowanie interwencji z włączeniem rodziców. Jeśli negatywne lub aspołeczne zachowanie ucznia wymagało indywidualnej rozmowy z Dyrektorem, to o odbyciu takiej rozmowy i jej treści informowany jest tego samego dnia Rodzic.

 • Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z określonymi problemami.
 • Organizowanie konkursów, zabaw sportowych z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców.

 • Ćwiczenia koordynujące wady postawy na zajęciach wychowania fizycznego.

 • Kierowanie dzieci z wadą wymowy do logopedy.

 • Kierowanie dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi do psychologa.

 1. OGÓLNY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH – etap przedszkolny i klasy I-III

Treści , cele wychowawcze

Efekty oddziaływań

Przygotowanie dziecka do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, lokalnym społeczeństwie, ojczyźnie, Europie i świecie Uczeń:

– ma poczucie przynależności do klasy, rodziny, kraju

– współtworzy i respektuje normy zachowań w klasie, stosuje się do poleceń nauczyciela, szanuje dorosłych

– uczy się odpowiedzialności za działanie i wizerunek grupy, dba o rzeczy własne i innych; zna swoje prawa i obowiązki, rozróżnia dobro i zło w różnych sytuacjach codziennych

– wie, do kogo zwrócić się o pomoc, właściwie reaguje na krzywdę innych

 • – zna nazwę Ojczyzny, jej barwy narodowe i godło, wie, jak zachować się wobec symboli narodowych
 • – jest dumny ze swojego kraju i przez swoje zachowanie i naukę chce być dobrym Polakiem
 •  
Uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego, kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej Uczeń:

 • – stosuje podstawowe zasady grzecznościowe
 • – nie skarży, mówi prawdę
 • – stosuje zasadę: „jeden mówi, inni słuchają”
 • – dba o swój wygląd zewnętrzny i o czystość wokół siebie
 • – zachowuje czystość w toalecie
Uwrażliwianie na zagrożenia płynące ze środowiska, w którym żyje dziecko Uczeń:

 • – zna i rozumie zagrożenia wynikające z nadmiernego używania mediów i nowoczesnej technologii
 • – potrafi poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego
 • – nie nawiązuje ryzykownych znajomości
 •  
Tworzenie pozytywnych wzorców wychowania Uczeń:

 • – zna i stosuje zasady dobrego zachowania
 • – umie w kulturalny sposób komunikować się z innymi (rozmawia – nie krzyczy)
 • – odnosi się z szacunkiem do ludzi starszych
 • – porządkuje salę lekcyjną po zakończonych zajęciach
 •  
Podniesienie autorytetu szkoły jako instytucji wychowującej i kształtowanie postaw otwartości wobec personelu szkoły Uczeń:

 • – zna historię swojej szkoły i jej tradycje
 • – uczestniczy w uroczystościach szkolnych i szkolnych
  obchodach świąt narodowych
 • – przychodzi na uroczystości odświętnie ubrany
Kształtowanie postawy proekologicznej Uczeń:

 • – ma pozytywny stosunek do otaczającej go przyrody
 • – czuje się częścią otaczającego go środowiska
 • – dba o rośliny w klasie oraz o czystość swojego otoczenia
 • – pomaga ptakom i zwierzętom w zimie
 •  
Nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych
 i konfliktowych.
Uczeń:

 • – zna swoje prawa i obowiązki
 • – rozróżnia dobro i zło w różnych sytuacjach codziennych
 • – wie, do kogo zwrócić się o pomoc
 • – właściwie reaguje na krzywdę innych
 •  
Pomoc rodzinie Uczeń:

 • – jest świadomy, że rodzina stanowi wartość w jego życiu i ma wobec niej obowiązki
 • – zna historię i zwyczaje swojej rodziny
 • – pamięta o uroczystościach rodzinnych i świętach
 • – zaprasza członków rodziny na uroczystości klasowe
  i szkolne
 •  

 1. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

  ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ORAZ KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE

W SYTUACJACH TRUDNYCH

RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

Agresja słowna Tematyka wychowawcza w trakcie zajęć edukacyjnych dla klas I – III

Programy profilaktyczne – profilaktyczne przedstawienia teatralne

  Cały rok

 

 

 

Agresja fizyczna (popychanie, szturchanie)

 

 

 

 

Rozmowy dyscyplinujące

 

 

 

  

 

Dyrekcja, wychowawcy, psycholog

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Lekceważenie zasad bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, pogadanki, spotkanie ze policjantem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Motywowanie uczniów klas starszych do pomagania młodszym dzieciom

 

Wychowawcy,

psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie działań alternatywnych wobec zachowań agresywnych:

– zainteresowanie uczniów udziałem w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

– imprezy szkolne

– udział w konkursach i zawodach, rozgrywkach, sportowych

 

Wychowawcy,

nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

 

 

 

 Wg potrzeb

 

Uzależnienia behawioralne (uzależnienie od komputera, telefon, niezdrowe jedzenie)

 

 

Pogadanki wychowawcze zgodnie z realizowanym programem w klasach 0-3

Przedstawienia teatralne

Wychowawcy, nauczyciele

 

Wg potrzeb

 

BUDOWANIE POSTAW WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI I ZAUFANIA, WZAJEMNEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 

RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

Dyskryminacja rówieśników

 

 

 

Stwarzanie uczniom możliwości pozytywnego zaistnienia w życiu szkolnym:

– promowanie osiągnięć uczniów

– angażowanie wszystkich uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowy wychowawcze z uczniami nt. szacunku i tolerancji wobec innych

 

Wychowawcy

 

 

 

Cały rok

 

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, praca zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Dyrektor, nauczyciele, psycholog

logopeda

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

PRAWIDŁOWE REALIZOWANIE OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

Lekceważenie obowiązków szkolnych Systematyczne monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

Wychowawcy

 

 

 

Raz w miesiącu przez cały rok

 

 

 

Systematyczne informowanie rodziców o lekceważeniu obowiązków szkolnych przez uczniów.

 

 

Wychowawcy

 

 

Cały rok

 

 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

Nieprawidłowe odżywianie

 

 

Udział w akcji „Mleko, owoce w szkole”

 

.

 Pracownicy obsługi

 

Cały rok
 

 Przypadki braku nawyków związanych z zachowaniem higieny osobistej oraz czystości w toalecie szkolnej

Rozmowy o higienie Wychowawcy, nauczyciele Cały rok

 

Przypadki zachowań lękowych

 

 

Diagnoza przyczyn, psychoedukacja, terapia psychologiczna Psycholog we współpracy z wychowawcami Cały rok

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z EDUKACJI ZDALNEJ SPOWODOWANEJ PANDEMIĄ COVID-19

RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

Zaniedbywanie obowiązku zdalnego uczenia się, brak zaangażowania w lekcje on-line Zachęcanie ucznia do nauki zdalnej poprzez pozytywne wzmocnienia, zadania dostosowane do możliwości ucznia Wychowawcy Wg potrzeb podczas nauki zdalnej
Lęk związany z niewywiązywaniem się z obowiązku zdalnego nauczania Sprawdzanie umiejętności dziecka bez oceniania Wychowawcy Wg potrzeb podczas nauki zdalnej
Izolacja, problemy z ponownym wejście w grupę Reintegracja z zespołem klasowym, zajęcia z psychologiem Wychowawcy, psycholog Wg potrzeb

 1. POWINNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY

 • Odpowiada za wprowadzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 • Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole.

 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 • Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

 • Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.

 • Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań.

 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

 • Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły.

 • Nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 1. POWINNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

 • Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych.

 • Opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców.

 • Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.

 • Uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 • Uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. POWINNOŚCI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

 • Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego.

 • Reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia.

 • Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego uczniów.

 • Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia demoralizacją i przestępczością.

 • Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

 • Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach.

 • Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 • Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,. rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 • Przygotowują sprawozdanie realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy.

 • Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły.

 • Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.

 • Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach.

 • Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji.

 • Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców.

 • Dbają o dobre relacje uczniów w klasie.

 • Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych.

 • Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 • Podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 1. POWINNOŚCI PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 • Diagnozuje środowisko wychowawcze.

 • Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach.

 • Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki.

 • Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.

 • Współpracuje z rodzicami w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów.

 • Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 • Opracowuje narzędzia do diagnozy problemów, potrzeb i ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 1. POWINNOŚCI LOGOPEDY SZKOLNEGO

 • Diagnozuje wady wymowy.

 • Prowadzi terapię logopedyczną.

 • Współpracuje z rodzicami – prowadzi doradztwo dla rodziców i przekazuje zalecenia do pracy w domu.

 

 1. POWINNOŚCI PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi specjalistami w szkole.

 • Współpracuje z rodzicami.

 • Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu.

 • Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniami.

 • Współpracuje z innymi podmiotami m.in. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny.

 • Przedstawia Radzie Pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie wyżej wymienionych zadań.

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ Z RODZICAMI
 • Rodzice współtworzą Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny.

 • Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły.

 • Uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę.

 • Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole.

 • Współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, w celu osiągnięcia optymalnych efektów kształcenia dzieci.

 • Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.

 • Przypominają dzieciom o wyrażaniu należytego szacunku osobom dorosłym, w tym nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły.

 1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły.

 • Współpracuje z Radą Pedagogiczną.

 • Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów.

 • Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego.

 • Propaguje idee samorządności oraz wychowania w demokracji.

 • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje.

 1. UCZNIOWIE

 • Starają się przestrzegać zasad panujących w szkole.

 • Dbają o dobro wspólne poprzez poszanowanie siebie nawzajem oraz poprzez poszanowanie otoczenia, w którym się uczą.

 • Zgłaszają swoje trudności i kłopoty osobom dorosłym – rodzicom, nauczycielom, wychowawcom.

 1. OCZEKIWANE EFEKTY

Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w środowisku szkolnym przyczyni się do:

 • podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych,

 • wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i zbiorowym,

 • zmniejszenia ilość zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, zagrażających życiu, zdrowiu fizycznemu i psychicznemu,

 • nabycia przez uczniów umiejętności prospołecznych, które przyczynią się do ukształtowania prawidłowych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz właściwych postaw i postępowania wobec innych ludzi, zrozumienia, szacunku, empatii i tolerancji oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej,

 • wzrostu poziomu wiedzy, osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów,

 • wzrostu poczucia odpowiedzialności oraz przynależności do grupy klasowej i zbiorowości szkolnej przez aktywne włączanie się uczniów w życie klasy oraz szkoły,

 • wzmocnienia współpracy, zaufania i pozytywnej komunikacji na linii szkoła-rodzice-uczeń,

 • szkoła stanie się miejscem współdziałania, bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, rodziców.

16. EWALUACJA

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Umiastowie jest otwarty i będzie podlegać systematycznej ewaluacji, a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w następnym roku szkolnym. W ewaluacji będą wykorzystane opinie rodziców, nauczycieli. Stosujemy następujące sposoby ewaluacji:

• badanie opinii na spotkaniach z rodzicami;

• obserwacje i analizy osiągnięć szkolnych oraz zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów;

• analiza dokumentacji szkolnej i zmian w niej zawartych.

Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, po przeprowadzonej wcześniej diagnozie i dokładnej analizie sprawozdań wychowawców, będą corocznie modyfikowane w ramach potrzeb.

 

Wstecz